BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN Ngày 17/07/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
07
14
/
07
10
/
07
07
/
07
03
/
07
30
/
06
26
/
06
23
/
06
19
/
06
16
/
06
12
/
06
09
/
06
05
/
06
02
/
06
29
/
05
26
/
05
22
/
05
19
/
05
15
/
05
12
/
05
08
/
05
05
/
05
01
/
05
28
/
04
24
/
04
21
/
04
17
/
04
14
/
04
10
/
04
07
/
04
03
/
04
31
/
03
27
/
03
24
/
03
20
/
03
17
/
03
13
/
03
10
/
03
06
/
03
03
/
03
28
/
02
25
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
07
/
02
04
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
17
/
01
14
/
01
10
/
01
07
/
01
03
/
01
31
/
12
27
/
12
Ngày
/
Tháng
00 6           1                         1         1     2                       1                                         00
01 13                   1 1           1                     1 1 1     1         1 1       1           1   1         1       01
02 11                     1 1     1               1                         2         1         1   1             1       1 02
03 13   1   1       1       2                 1         1 1           1     1 1   1           1                             03
04 7                         1 1     1       1                     1                                                   1 1 04
05 8     1   1                               1       2     1                           1                             1     05
06 14 1     1 1   1   1         1         1           1     1     1 1   1                   1         1                     06
07 11                       1       1 1         1       1 1             1   1       1         1             1               07
08 10               1         2             1     1       1       1                             1                 1   1     08
09 7                             1           1   1               1                                 1 1 1                   09
10 10                     1 1   1       1   1           1           1                       1             1   1             10
11 15   2     1 1                       1             1   1     1       1     1               1 1                 2   1     11
12 8                 1             1                       1           1                                 1   1 2           12
13 13 1       1         1       1                 1           2 1                       2     1           1               1 13
14 13                   1 1       1       1                   1             2   1 2 1                           1     1     14
15 15     1         1                 1   1     1 1     1           2           1       2 1       1               1         15
16 16   2                           1 1         1 1         1   1 1     1             1           1       1   1 1       1   16
17 6                 1                 1 1                             1                 1           1                     17
18 6                       1 1     1       1                                     1                                     1   18
19 8           1       1         1   1 1           1           1                                     1                     19
20 13       1   1       1       2                                       1   2           1   1     1           1 1           20
21 13         1           1     1 1         1       2 1               1   1       1                         1       1       21
22 18         1   1 1       1   1         1 1           1     2       2             1               1           1     1   2 22
23 12                           1     1       1   1         1   1               1         1     1             1   1 1       23
24 10         1     1 1                                                             1       1 1 1     1 1 1                 24
25 14             1                   1 1 1     1             1   1       1 1 1 2 1                     1                   25
26 7     1   1                                   1 1                 1                                   1 1               26
27 9 1                           1       1                   1       1                   1 1         2                     27
28 10               1 1           1   1                           1       1         1   1           1               1       28
29 10 1                           1 1         2               1 1               1                       1           1       29
30 7                 1                             2                                       1 1     1                   1   30
31 9         1         1     1                           1                                   1   1     1       1 1         31
32 7         1                 1               1                                     2 1       1                           32
33 10 1         1 1     1                       1   1     1         1                         1           1                 33
34 14     2     1   1   1       1   1                     1                     2               1   1   1           1       34
35 9 1   1                                       1 1                   1           1   1   2                               35
36 10       1     1     1                   1       1                           1                   1         1     2       36
37 10     1     2           1                         1                       1                 1       1   1           1   37
38 18   1 1           1 1 1   1         1             1         1 1   1 1 1 1             1         1           1         1 38
39 16                       1 1 1   1   2 1       1     1               1   1   1     1   1                       1     1   39
40 10       1         1     1                                       2     1       1               1       1             1   40
41 8   1 1                                             1   1         1       1       1         1                           41
42 10           1   1 1 1                   1   1                                                 1         1           2   42
43 14   1           1     1         1 1   1 1   1             1               2           1           1     1               43
44 15       1             1       1   1 1     1   1       1     1     1               1             1   1         1 1       44
45 11           1       1                       1 1     1         1       2         1       1                         1     45
46 13     1   1   2             1         1     1                         1               1   1 1   1                     1 46
47 9                     2 1 1 1                               1               1     1       1                             47
48 13       1       1                   2                 1       1         1   1           1   1                     1 2   48
49 7                             1                           1 1                               1         1         1 1     49
50 5                       1 1                     1             1       1                                                 50
51 12               1 1         1   1                   1   1                 1     1         1           1       1   1     51
52 9                             1 1 1               1       1       2                               1     1               52
53 6   1       1                             1       1 1                                                   1               53
54 7                   1                     1                 1 1         1         1                             1       54
55 11   1   1     2         1                 1 1     1                   1   1                                         1   55
56 9       1                           2   2 1                                                             1 1 1           56
57 13   1                 2           2                     2                 1     1                       1       1   2   57
58 10       3     1                     1                   1                           1             1       2             58
59 13   1     1                             1       1 1           1   1   1           2     1           1               1   59
60 10           1 1         1                   1                   1   1               1   1       1                   1   60
61 10   1           2 1               1                               1               1                           1     1 1 61
62 14 1     1         1           1         1   2   1 1                             1         1         1   1       1       62
63 6         1                                       2             1       1                             1                 63
64 10 1             2             1         1         1                                 2   1                         1     64
65 14     1     1                           2               2       1   2     1         1             2 1                   65
66 12                         1             1 1         1   1                   1 2             1 1   1 1                   66
67 7       1   1 1           1                                           1                         1     1                 67
68 7           1                                   2                                         1   2     1                   68
69 6                         1                                                                       1       2     2       69
70 7                                   1                       1 1       1                       1                   1   1 70
71 13 1                                       1   1     2       1     1     1       1         1               1     1 1     71
72 13   1         2             1       1         2       1         1             1             1             1           1 72
73 12 1   1   1         1         1                       1                       1       1 1   1           1     1         73
74 11                             1     1         1 2                   1               1 1 1     1       1                 74
75 17         1 1     1 1       1     1 1 1               1       1                   1     1     1           1 2 1         75
76 12     2             1                 1 1     1                                   1 1   1 1         1         1         76
77 11       1           1     1                   1                       1       1 1               1           1     1   1 77
78 9                     1   1               1         1       1           1             1           1         1           78
79 10 1             1             1 1     1           1                 1               1 1     1                           79
80 9                                         1               1   1 1 1         1                   1     1   1             80
81 11       1             1         1                           1 1 1                   1             1   1         1     1 81
82 10                   1                 2 1           1           1                         1                 1 1   1     82
83 9         1           1         1                         1       2 1                                     1           1 83
84 12 1       1   1   2             1 1                       1               1 1               1       1                   84
85 5                         1     1                   1     1                 1                                           85
86 8                                     1                 1                 1 1   2     1           1                     86
87 11 1                     1       1           1             1                           3   1             1 1             87
88 10               1 1                                 1 1         1                               1     1     2 1         88
89 15     1 1             2 1         1   1               1 1               1               1 1         2           1       89
90 9   1                 1                               1         1         3                   1 1                       90
91 11                 1           1             1                 1       1   1                     1   1         1       2 91
92 10   1       2 1             1               1         1                                       1               1   1     92
93 9     1                       1           1       1                           1               1 1       2               93
94 12     1                   1                     1         1         1   1     1 1 2                         1         1 94
95 12 1   1         1         1                         1                         1 1 1                   1 1 1 1           95
96 8   1   1 1             1       1                               1                     1                           1     96
97 17 1 1         1   1             1                 1     1   2       1 1       1 1             1                     1 2 97
98 12 2                     1 1               1                   1       2           1         1 1         1               98
99 10 1           1                             1           1                 1     1             1         1         2     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
07
14
/
07
10
/
07
07
/
07
03
/
07
30
/
06
26
/
06
23
/
06
19
/
06
16
/
06
12
/
06
09
/
06
05
/
06
02
/
06
29
/
05
26
/
05
22
/
05
19
/
05
15
/
05
12
/
05
08
/
05
05
/
05
01
/
05
28
/
04
24
/
04
21
/
04
17
/
04
14
/
04
10
/
04
07
/
04
03
/
04
31
/
03
27
/
03
24
/
03
20
/
03
17
/
03
13
/
03
10
/
03
06
/
03
03
/
03
28
/
02
25
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
07
/
02
04
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
17
/
01
14
/
01
10
/
01
07
/
01
03
/
01
31
/
12
27
/
12
Ngày
/
Tháng