BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai 60 KỲ ĐẾN Ngày 17/07/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
Ngày
/
Tháng
00 9                   1   1                     1   1                     1     1                   1       1   1         00
01 11         1 1   1     1     1                 1                     1     2     1                         1             01
02 13           1 1             1                         1         1 1     1     1   1 1   1         1           1         02
03 10     1                 1       1       2     1                                 1   1           1             1         03
04 14     1     1                               1   1       1       1   1       1 1   1       1   1                 1   1   04
05 7                           1     1                                           1 1                               1 2     05
06 6   1                                             1                         1         2             1                   06
07 8                               1   1               1 1                     1               1     1           1         07
08 10 1       1       1       1           1             1 1   1       1                                               1     08
09 8     1           1               1     1 1       1                   1                   1                             09
10 15                       1 3 1                             1               2 1   1     1       2     1   1               10
11 10               2         1   1     1             1               1     1 1                             1               11
12 11     1                       1       1                 2 1             1       1 1         1                 1         12
13 10                     1                           1     2 1         2         1     1                         1         13
14 17 2               1 1                   1     1     1     1   2       1           2           1   1               1   1 14
15 11 1           1                           1         1                             1               2 1 1           1   1 15
16 15                 1 1                                 1     2   1 1       1   1     1       1 1 1             1       1 16
17 13                 1   1       1   1     1       1   1                       1     1       1     1             1   1     17
18 12               1   1       2   1                 1       1                     1           1       1 1     1           18
19 9   1               1             1 1                 1                 1   1                             1       1     19
20 13 1             1               1             1       2   1 1     1   1         1                       1           1   20
21 5                                                             1   1             1         1           1                 21
22 10   1         1 1               1             1     1                         1                   1   1             1   22
23 14         1       1           1   2   1     1   1           1     1           1   1 1                           1       23
24 8               1                       1 1               1   1             1             1       1                     24
25 6       1     1                     1         1                                       1             1                   25
26 9       1               1     1 1   1 1                 1                                             1               1 26
27 9                           1                 2       1       1         1             1               1 1               27
28 9           1     1   1           1 1     1                                 1           1                       1       28
29 12         1         1     1 1 1                             1               1       1       1           1 1       1     29
30 10     1             1             1   1     1               1                                 1 1                 1   1 30
31 13     1           1         1 1             1       1               1                     1   1     1     1   1       1 31
32 12                     2 1 1 1         1                                             1     1       1 1     1 1           32
33 11                                     1           1 1           1             1     1   2             1 1         1     33
34 10       1 1   1                 1                       1   1         1         1         1                       1     34
35 7       1 1                     1               1         1                       1                             1       35
36 6 1                             1                                     1         1           1                       1   36
37 15 1   1         1   1       1         2                     1   2         1           1 1 1 1                           37
38 10                                   1       1   1               1               1     1       2   1 1                   38
39 9             1 1                   1               1     1   1                                   1     1   1           39
40 11             1             1     1                             1     2                             2   1     1     1   40
41 12             1               1           1         1   1             1                 1 1       1 1         1     1   41
42 9   1 1   1                                               1                 1 1   1                         1       1   42
43 8                             1               1                     1   1           1 1         1                     1 43
44 12 1             1           1 1       1         1                     1     1     2                 1   1               44
45 8   1         2                                   1           1             1                 1                       1 45
46 13         1               1   1                 1 1   1                         1       1 1     2     1         1       46
47 7                 1             1   1 1                                                       1           2             47
48 8   1   1                                                             1 2     1                 1                 1     48
49 12       1   1     1           1             2 1                   1       1           1                       1 1       49
50 11       1       1   1   1                                 1   1     1             1         1     1                   1 50
51 8 1       1             1           1 1                     1                         1                 1               51
52 8     1                           2   2   2                   1                                                         52
53 11   1           1   1       1   1                         1     1 1                     1                 2             53
54 17               1         2         1       1           2             2   1       1   4           1             1       54
55 12       1               2       1               1 1                     1                 1   1         1   2           55
56 13       1                                   1     1         1         1   1     2   1     1 1   1               1       56
57 15   1       1             1   1 1 1 1       1           1   1   1           2         1                             1   57
58 10     1                             1     1     1       1     1         1                     1                       2 58
59 9       1                       1         1   1 1                                         1             1       1   1   59
60 11     1                   1   1   1               1 1       1 1         1 1                                 1           60
61 13   1   2     1                 1                               1                           1 1 1     1       1       2 61
62 11   1 1   1 1     1 1                     1                                         1                 1   1     1       62
63 14   2       1         1               1 2     1                   1 1 1       1               1                     1   63
64 10     1 1             1                                       1 1                       2                 1       1   1 64
65 11             1     1               1     2   1                           1         1             1   1         1       65
66 8             1     1 1 1                               1                 1                                 1       1   66
67 15 1 1   1 1           1                 1       1 1   1           1           1                 1   2           1       67
68 14           1         1   1               2 1       1             1 1                 1     1         1       1 1       68
69 10         1                         1                 1 1           1                         1       1   1 2           69
70 12               1                       1       1   1       1               1 1 1                   1 1   1 1           70
71 11           1                       1             1           1 1 1       1           1     1       1             1     71
72 5                                                   1       1   1                 1         1                           72
73 9                               1         1     1                                   1     1     2     1 1               73
74 15         1 2     1           1         1   1 2           2             1                               2       1       74
75 6               1       1               1                               1     1                             1           75
76 11           1 1                 1     1 1                 1     1     1     1     1                                 1   76
77 14   1       1 1       1                         1 1             1       1   1 2         1       1   1                   77
78 9 1                 1                 1     1   1     1     1                       1   1                               78
79 10     1       1                                 1       1                       1 1 1       2                       1   79
80 3               1         1                                                                                 1           80
81 11                       1   1     1                           1   1       1         1           1     1       1       1 81
82 13       1       1       1     1                   1   1       1     1   1 1                           1       1 1       82
83 24 2   1     2   1 1               1     1       1     1 1 1   1     1 1   1                     1 1       1 2       1 1 83
84 5                             1 1                                                       1 1                   1         84
85 12   1     2       1                                 1             1           1         1               1 1     1     1 85
86 12                       1             1   1                   1 1       1       1           1   1   1       1       1   86
87 17 2               1                         1     1 1 2             1           1   1   3 1       1               1     87
88 8                     1                       1               1                             1 1 1                 1 1   88
89 8         1             1   1               1       1   1         1               1                                     89
90 9     1   1   1   1       1                         1                       1                     1   1                 90
91 6     1               1                 1   1   1                     1                                                 91
92 10           1 1                     1       1         1             1               1                           1 1   1 92
93 8                   1 1 1 1                                 1       1   1                                 1             93
94 11                     1 1   1     1     1               1         1 1                   1   1                       1   94
95 8       1           1     1             1                   2                             1             1               95
96 13 1   1 1   1     1                       1   1   1   1         1 1                   1                 1               96
97 9 1 2               1 1 1                                                 1                                 1       1   97
98 15       1 1       1 1 1     1 1         1 1 1             1         1                                       1 1   1     98
99 10 1 1                     1       2 1                               1 1                       1           1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
Ngày
/
Tháng