BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN Ngày 17/07/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
07
13
/
07
10
/
07
06
/
07
03
/
07
29
/
06
26
/
06
22
/
06
19
/
06
15
/
06
12
/
06
08
/
06
05
/
06
01
/
06
29
/
05
25
/
05
22
/
05
18
/
05
15
/
05
11
/
05
08
/
05
04
/
05
01
/
05
27
/
04
24
/
04
20
/
04
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
06
/
03
02
/
03
28
/
02
24
/
02
21
/
02
17
/
02
14
/
02
10
/
02
07
/
02
03
/
02
31
/
01
27
/
01
24
/
01
20
/
01
17
/
01
13
/
01
10
/
01
06
/
01
03
/
01
30
/
12
27
/
12
Ngày
/
Tháng
00 16 1           1     1     1   2   1     1                         2                   1   1     1   1   2               00
01 9                       1   1                   1   1     1 1             1                 1                     1     01
02 10         1         1                 1 1                               1 1 2                           1   1           02
03 6             1             1                                           3                       1                       03
04 11                 1 1                   1     2             1 2                     1               1 1                 04
05 14             1 1   1         1         1   1                             1 1                       1 1     2 1   1     05
06 10                                                     1   1     2     1 1         1 1         2                         06
07 15 1                 1               2     1   1 1                   2 1 1     1 1   1     1                             07
08 16           2       1     1         1       1     1   1                   2     1       1 1 1     1           1         08
09 16                             1         1         2     2     1 1           1   1 1       1 1     1           1 1       09
10 9                     1                                 1     1   1   1   1             1         1             1       10
11 2                                           1             1                                                             11
12 6       1     1 1       1                                                                                         1 1   12
13 12     2         1                   1         1       1     1                                             2   2     1   13
14 10 1       1                 1 1 1   1                                         1         1                       2       14
15 15       1     1     1 1           1               1     2   2                         1 1 1         1         1         15
16 11       2                         1     1                   2   1 1       1                                   1   1     16
17 12   1         1                                 1 1 1 1                     1 1 1           1           1 1             17
18 7           1   1                     1                                   1   1   1                     1               18
19 9 1       1       1       1             1                           1 1                     1                       1   19
20 11                               1 1   1   1   1     3               1         1         1                               20
21 5                                         1                                       1             1           1     1     21
22 15     1       1   1   1     1 2       1                   1       2 1 1           1   1                                 22
23 17 1           1 1               1                   1 1   1       1 1             1 1 2 1         1       1       1     23
24 17           1       1     1                           2     1       1       2               1   1 1       1 2   1   1   24
25 10             1                   1                                 2   1           2 1                           1   1 25
26 8                               1     1                                       1                   1 2           1     1 26
27 8                         2   1   1   1         1           1         1                                                 27
28 9               1           1               1             2                               1             1             2 28
29 10   1   1               1 1         1 1           1                 1                     1           1                 29
30 13 1   1         1 1                     2         1       1                 1 1       1               1           1     30
31 14       1                 1           1 1 1 1                   1               1                 2     1   1 1     1   31
32 7           1         1 1                 1       1     1                                           1                   32
33 11               1     1                     2   1       1       1                 1 1                 1             1   33
34 9         1     1                       1 1           1         1                           1             1         1   34
35 11           1     1       1                 1     1       1             2                     1           1         1   35
36 9                   1         1       1                                         1 2   1               1               1 36
37 8       1     1             1                   1                           1               1               1 1         37
38 8 1 3                           1                     1           1             1                                       38
39 8         1       1                 1       1   1                                   1                   1       1       39
40 13         1                 1   1       1 1   1     1   1 1                                 1 1             1       1   40
41 9 1   1 1     2                   1               1                   1                                             1   41
42 9                 1 2                     1                     1         1                         1           1 1     42
43 8     1                     1               1                             1       1       1     1       1               43
44 9       1           1   1       1                       1   1       1               1   1                               44
45 11                           1     1         1         1                       1   1   1   2             1             1 45
46 4   1                               1                         1     1                                                   46
47 14                     1   2     1   1                       1 1                     1   1     2 1   1       1           47
48 10                     1                       1 1                 1   1   1       1   1       1                 1       48
49 9                 1         1                   1         1       1 1                   1                         1   1 49
50 13     2       1 1     1     1                                 1               3               1             1   1       50
51 13 2   1   1 1         1                   1         1     1       1     1                 1             1               51
52 15 1 1         1         2     2       2                   1           1             2     1                     1       52
53 8                                   1 1       1             1       1 1                                   1         1   53
54 11           1   1                     1           1 1                           1   1       1     1   1               1 54
55 15     1           1     1   1       1   1   1                     1   1         1     1           1           1 1   1   55
56 6   1                                         1     1 1                             1             1                     56
57 10         1             1   1       1 1       1                                 1               1   1             1     57
58 11 1       2   1   2     1           1                   1               1       1                                       58
59 12     1 1             1   1     1               1   1   1     1 1 1                             1                       59
60 11   1     1     1       1           1                                                       1   1           1 1     1 1 60
61 13 1   1 1           1             1     1           1         1                                       1       1   2 1   61
62 9                               1 1     1 1     1                               1               1     1           1     62
63 10   1                   1 1                           1                   1         1         1     3                   63
64 8       1 2                                         1 1                 1 1           1                                 64
65 14       1   1         1   1 1                             1   1     1               1   1   1     2                 1   65
66 17 1 3   1   1       1 1       2       1               1                         1               1 1     1             1 66
67 11                     1 1       1     1       1 1       1                   1     1                             1     1 67
68 9   1       1                   1     1             1                                         1 1     1               1 68
69 6 1         1                             1                                 1         1                   1             69
70 13                             3   1             1                     1       1   1         1     1   1 1     1         70
71 10       1         1   1   1       1       1 1                         1                         1                     1 71
72 11             1   1       1       1                       2       1   1           1                           1 1       72
73 9               1                 1       1                     2   1                 1 1   1                           73
74 10 1       1                 1 1                             2           1 1   1                         1               74
75 14         1                       1 1                         1 1     1       1     1         1     1 1       1 1 1     75
76 7                     1 1                           1         2                                 1   1                   76
77 10         1 1                                   1                 1     1       1       1     1     1             1     77
78 15       1         1   1 1   1   1       2         1     1     1                           1 1         2                 78
79 15   1 1         1           1                   1 2 1 1                     2   1       1                   1     1     79
80 10                 1                                 1       1 1           1 1 1               1         1       1       80
81 14       1   2         1         2             1                             1   1     1 1 1               1   1         81
82 8   1 1       1           1 1               1                                                             1         1   82
83 6                   1             1         1 1                       1                         1                       83
84 9           1                           1   1           1 1   1 1                                 1     1               84
85 10               1 1   1                   1       1   1     1           1   1             1                             85
86 11           1       1                 1                 1               2                   1           1 3             86
87 10     2     1     1                         1 1                       1               1 1     1                         87
88 9       1                       1   1         1                 1   1 1               1 1                               88
89 5                                                                             1 1         1               1         1   89
90 12         1       1               1 1                           1           1     1   1 1                 1 2           90
91 16   1 1         2                           1 1 1   1   1 1               1         1       1     1       1           1 91
92 8               1       1                                         1                       1           1     1       1 1 92
93 9                   1             1       1     1 1           1 2                               1                       93
94 10 1       1   1     1         1                   1                                           1         1     1       1 94
95 11                       1                     1       1 2           1     1               1   1 1               1       95
96 7                               1         1     1                         1   1                     1       1           96
97 12                       1           1             1   1                         1 1           1     1 2     1     1     97
98 9                               1         1                   1 1           1     1         1 1                 1       98
99 20 1 1 1                   1               1   1             2     2     1     1         1       1 1   1   1   1       2 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
07
13
/
07
10
/
07
06
/
07
03
/
07
29
/
06
26
/
06
22
/
06
19
/
06
15
/
06
12
/
06
08
/
06
05
/
06
01
/
06
29
/
05
25
/
05
22
/
05
18
/
05
15
/
05
11
/
05
08
/
05
04
/
05
01
/
05
27
/
04
24
/
04
20
/
04
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
06
/
03
02
/
03
28
/
02
24
/
02
21
/
02
17
/
02
14
/
02
10
/
02
07
/
02
03
/
02
31
/
01
27
/
01
24
/
01
20
/
01
17
/
01
13
/
01
10
/
01
06
/
01
03
/
01
30
/
12
27
/
12
Ngày
/
Tháng