BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN Ngày 18/07/2024

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
07
17
/
07
16
/
07
15
/
07
14
/
07
13
/
07
12
/
07
11
/
07
10
/
07
09
/
07
08
/
07
07
/
07
06
/
07
05
/
07
04
/
07
03
/
07
02
/
07
01
/
07
30
/
06
29
/
06
28
/
06
27
/
06
26
/
06
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
21
/
06
20
/
06
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
Ngày
/
Tháng
00 15   1   1       1 1     1   1           1       2                           1                 1 1     1   1           1   00
01 20   1 1   1 1       1       1   1 1         1     1 1 1               1         1   1     1     2                 1   1   01
02 16 1             1       1     1     1 1             1     1 1 1 1       2                         1             1     1   02
03 18     1           1 1 1   1     2             1 1     1         1         1         1       1 1       1 1       1         03
04 17                   2               1   2 1 1 1           1           1       1   1   1   1       1             1 1       04
05 8 1             1 1                     1           1                       1     1                               1       05
06 16         1   1               2       1               1 1     1     1 1       1 1     1 1                           1 1   06
07 16         1     1   1     1     1 1         1               1   1           1         2       1       1   1       1       07
08 14                         1   1                     2                 1                 1     1     1     1 2       2   1 08
09 19     2   1                 1             1 1   1               1     1     1 1   1       1 1     1   1         1     2   09
10 19         1                         1         2       1       1   1               1   2   1 1     1   1       1 2 1     1 10
11 14               1     2 1             1       2       1 1   1                       1         1         1       1         11
12 24     2     1 1                   1 1         1   1 1               1 1             1       1 1 1   2   1 1 1 2 1   1     12
13 11                 1 1     1   1               1         1         1 1                       1 1 1                         13
14 18 1         1 1         1         1 1 1 1   1               1               1     1   1     1         2 1       1         14
15 15   1       1                   1                     1                   1 1     2       2 1     1         2 1           15
16 20               1 2   1 1       2   1       1   1   1             2 1 1 1             2 1           1                     16
17 12   1                   1                 2             1 1     2                     1       1   1                 1     17
18 14   1   1 1                 1     1 1     1                         1   1       1         2   1                       1   18
19 16             2       1         1     1                 1 2                     1 1 1           2         1   1 1         19
20 19 1       2 1 1           1   2   1             1 1               1             1     1 1   1         1   1             1 20
21 17   1 1         1         1       2               1                 1   2   1           2 1               2     1         21
22 21 1 1 1           1 1         1     1       1 1         1       1     1     1   2                     1   1     1   1   2 22
23 18   1     1     1     1               2 1   1 2       2     1               1 1       1                       2           23
24 14   1   1 1           1     1             1   1             1     1           1   1         1     1                     1 24
25 17   1         1   1         1           2 1     1     1                   1         1 1     2       1   1               1 25
26 16                 1   1 1   1 1             2     1           1     1   1       1   1               1               2     26
27 12                 1   1   1   1   1       2   1                                           1   1   1   1                   27
28 13       1             1 1 1   1                 2       1             1               1           1 1                 1   28
29 21 1             1         2 1   1     2           1     1   1     1       1   1   1     1 1     1   1   1     1           29
30 12       2                               1                       1                 1     1       1   1 1 1       1   1     30
31 12 2       1         1       2     1         1                               1           1           1 1                   31
32 27               2 1             1             2     2 1   1 1 1 1 1       1     1   1   1           2   2 1   1   1   2   32
33 18   1     1 2   2                       1         1 1     1           1 1     1   1 1       1     1         1             33
34 7       1                           1     1       2             1                                           1             34
35 12       1   1               1 1 1               1       1           1   1               1         1     1                 35
36 13   1         1         1   1 1   1     1       1   1 1                           1           1                     1     36
37 19 1         1 1         1 1           1         1 1     1   1     1       1 1 1               1   1     1         1   1   37
38 8                             1 1   1                     1     1       1                     1     1                     38
39 18     1 1       1           1   1 2     1             1   1     1 1                   1 1       1 1   1               1   39
40 14       1     1       1   1             1                 2   1                   1 1           1         1 1       1     40
41 20     1 2         2         1           1         1         1     1   2               2   1 1   1       1 1       1       41
42 13                   1                   1 1 1           2   1   1           1       1     1           1       1           42
43 18                 1   1       1   2     1       1   1 1               1 1           1               1 1 1     2     1     43
44 16 1   1       1                   1               1       1           1   1 1   2   1   1         1 1               1     44
45 21 1   1         1   1   1           1 1 1   1   1       1 1         1 2                 1   1   1                   1 1 1 45
46 17       1                 1 1   1     2     1     1           1 1         1   1   1       1               1     1 1       46
47 11   1             1                   1   1             1                     1     1 1                       1   1   1   47
48 15             1     1 1   1         2 1   1                             1               1   2 1     1         1           48
49 20 1     1 1           1     1           1           1 1   1 1 1 1 1       1       1             1 1   1   1             1 49
50 17     1               1     1                   1 2               1   1 1   1 1     1 1               1       1       1 1 50
51 7               1         1               1             1 1                         1                             1       51
52 22   1   1   1 1 2   1             1                     1     1 1   1       1                       2 1   1 2           3 52
53 17       1   1   1     1         2   1                         1 1   1 1     1   2       1               1               1 53
54 11         2               1             1 1       1               1       2 1                         1                   54
55 17 1         1       1 1                     1       2     1 1             1 1             1     1       1     1   1 1     55
56 14 1                   1   1           1 1       1           1 1   1       1           1 1                 1       1       56
57 15 1             1     1     1   1                   1       1     1       1         1     2             2     1           57
58 9             1         1             1                   1                   1   1       1   1                       1   58
59 30 1 1 1   1   2 1   3         1     1   1 1         1 3         1   1 1   1   1 1   1 1         2         1 1             59
60 14     1     1     1         1       1                                 1 1   1             1       1             2 2       60
61 18                         1       1     1     1   1     1   1 2           1   1     2               1       1       1 1 1 61
62 14   1 1   1                                       1   1                 1 1               1         1     1       1 2 1   62
63 21       2 1       2     1       2 1         1 1                     2 1 1             2                 1 1   1       1   63
64 12   1                         1                     1 1       1 1   1     1 1     1                             1   1     64
65 18     1     2   1           1       1     1   1     1 1         1         1   1 2                     1       1 1         65
66 27     1 1     2     2           1       1 1 1 1       1   1 1 1   2             2 1 1 1 2     1       1                 1 66
67 16       1     1       1   1   1     1       1     1         1       1                   1 1                 1     1   1 1 67
68 16 1         1       1       1             1     1         1   1                         1     1 1   2         1   1 1     68
69 17 1       1   1         1     1   1                               2 3     1   1             1               2           1 69
70 21   1 1   1 1     1     1       1           2         1       1   1       1 1                 1 2 2         1   1         70
71 10               1             1       1         1     1     1     1       1                         1           1         71
72 17           1 2     1 1     1           1           1   1 2     1                             1   1         1     1     1 72
73 15 1 1               2 1 1     1           1                         1       2     1                         1     1   1   73
74 12         1       1               1   1                       3           1   1 1         1                         1     74
75 17                     1                   1     1 2                     1 1   1                         1 3 1 1     1 1 1 75
76 22 2 1       2 1   1 1   1   1         1       1 1 1     1 1                   1   1         1         1           1 1     76
77 13 1                     1 1   1   1               1         1       1 1                     1 1 1               1         77
78 22     1       1     1 1 1     1     1   1           1       1       1   1       2       1 1 1     1       1 2       1     78
79 19     1   2             1             1       1   1 2 1     1         1 1         1       1 1           1       1     1   79
80 20 1     1     1         1           1         2   1                           1 1 1       1 1   2       3   1   1         80
81 20   1   2         1     1 1     1     2     1 1                   1     1       1     1 1             1 1       1       1 81
82 18           2                       3 2   1     1   1                 1       1         1 1     1 1             1 1       82
83 14   1           1                 1       1 1 1           2         1     1   1   1             1     1                   83
84 16       1   2     1       1               1   1 1     1       1           1   1 1   1               1             1       84
85 15   2                       1       1   1               1     1     1               1         1   1       1 1 1       1   85
86 12     1         1       1     1     1             1           1                     1       1   1 1                     1 86
87 11 1 1           1                                     1               1       1   2                               1 1 1   87
88 9   1                 1   1                                     1                     1     1               1   1     1   88
89 27     2     1         1   2   1 1 2         1           2   2     1 1             1     1   2   1   1 1           1   1 1 89
90 17                           1   1   1   1                 1   1 1     1 1     1     1 1       1   1     1         1     1 90
91 9   1                           1         1                     1       1   1                 1         1               1 91
92 19 1                     1 1               1 1 1 1       1               1     1 1       1     1   2 1       1 2           92
93 10             1   1 1                 1                     2               1       1                     1   1           93
94 20     1 1 1       1 1   2       1 1             1   1     2                 1                 1   1     1 1   1   1       94
95 16 1       1                   1   1         2   1 1     1   1 1   1                     1                     1     1   1 95
96 20     1     1             1 1             1         1 1 1       2 1 1 1     1 1     1     1   1     1 1                   96
97 13 1   1 1   1     1   1         1               1       1         1     1       1                                   1     97
98 18         1         1         1       1         1             1 1   1   2 1     1           1         1   1 1   1       1 98
99 15       1 1   1 1 1     1   1       1       1       1   1     1         1                     1             1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
07
17
/
07
16
/
07
15
/
07
14
/
07
13
/
07
12
/
07
11
/
07
10
/
07
09
/
07
08
/
07
07
/
07
06
/
07
05
/
07
04
/
07
03
/
07
02
/
07
01
/
07
30
/
06
29
/
06
28
/
06
27
/
06
26
/
06
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
21
/
06
20
/
06
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
Ngày
/
Tháng